Arkivplan.no

Bergen kommune

Bergen1

Bergen3

ARKIVPLAN FOR BERGEN KOMMUNE

Alle offentlige organ skal til enhver tid ha en ajourført arkivplan som viser hva arkivet omfatter og hvordan det er organisert, jf. arkivforskriften § 4. Arkivplanen skal også vise hvilke instrukser, regler, planer osv. som gjelder for arkivarbeidet. I riksarkivarens forskrift § 1-1 om arkivplan, er kravene til innholdet i en arkivplan beskrevet.

Hensikten med arkivplanen er at den skal være Bergen kommunes kvalitetssystem for arkivdanning og arkivforvalting, - et viktig internt arbeidsredskap og styringsverktøy.

Arkivplanen gir bindende retningslinjer for håndtering av informasjons- og dokumentasjonsforvaltningen i Bergen kommune. Alle ansatte i kommunen er forpliktet til å holde seg orientert om arkivplanens innhold, og å følge de retningslinjer og rutiner som planen inneholder.