Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

Bergen kommune har siden 26. juni 2000 vært styrt etter en parlamentarisk styringsmodell. Bystyret er det øverste politiske organ. Flertallet i bystyret velger byråd, fatter vedtak om omfang og organisering av kommunens virksomhet og har øverste tilsyn med hele den kommunale forvaltningen.

Etter Kommunestyre- og fylkestingsvalget høsten 2007, har bystyret organisert sin virksomhet i følgende politiske organer:

Bergen bystyre

Bergen kommunes øverste myndighet er bystyret, som består av 67 folkevalgte representanter. Bystyret ledes av ordfører. Bystyret vedtar overordnete mål, prinsipper, strategier og planer for kommunens virksomhet. Dessuten vedtar bystyret hver høst kommunens budsjett for kommende år. Bystyret har også som en av sine oppgaver å se til at bystyrets vedtak iverksettes og følges opp.

Bystyrekomiteene

Medlemmene i bystyret er delt inn i fem komiteer som hver har sitt spesialområde. Komiteene forbereder saker og foreslår hva bystyret bør vedta. De skal også føre tilsyn med byrådsavdelinger, etater, bedrifter og virksomheter som hører inn under vedkommende komités saksområde. De fem komiteene er:

 • Komite for miljø og byutvikling
 • Komite for finans, kultur og næring
 • Komite for barnehage, skole og idrett
 • Komite for helse og sosial
 • Komite for fullmakter og politisk styringssystem 

Bydelsstyrer - historikk

I perioden 2000 til 2004 var deler av kommunens virksomhet organisert på bydelsnivå med en bydelsdirektør som øverste administrative leder. Hver bydel hadde sitt politiske styre, bydelsutvalget. Etter at bydelsordningen ble avviklet i 2004, ble bydelenes virksomheter underlagt byrådsavdelingene. Bydelsstyrenes fullmakter ble lagt til byrådet. Ordningen med bydelsstyrer ble reetablert fra 1. januar 2008, men lagt ned igjen i desember 2010

Ungdommens bystyre

Ungdommens bystyre skal representere alle barn og unge i Bergen kommune og tilstrebe at barn og unge i Bergen blir hørt og ivaretatt i forhold til saker som berører dem.

Andre faste utvalg på bystyresiden

I tillegg til bystyret, bystyrekomiteene, bydelsstyrene og Ungdommens bystyre finnes det følgende faste politiske organ på bystyresiden:

 • Forretningsutvalget
  Forretningsutvalget består av bystyrets heltidspolitikere og ledes av ordføreren. Utvalget skal behandle saker vedrørende bystyrets indre forhold og fordele saker fra byrådet til de ulike komiteene.
 • Kontrollutvalget
  Utvalget er Kommunerevisjonens politiske styringsorgan. Utvalget fører løpende tilsyn med den kommunale forvaltning og skal påse at revisjonen fungerer på en betryggende måte. Kontrollutvalget og Kommunerevisjonen er direkte underlagt bystyret.
 • Valgstyret
  Etter valgloven skal det i hver kommune være et valgstyre, valgt av kommunestyret. Valgstyret skal administrere kommunestyre- og fylkestingsvalg, stortingsvalg og eventuelle folkeavstemminger.
 • Klagenemnden
  Klagenemnden behandler klager på enkeltvedtak som treffes av kommunale organer, så langt ikke annet følger særskilt av unntaksbestemmelser. Byrådet er faglig sekretariat for Klagenemnden i saker som ikke er avgjort av byrådet eller byrådsavdelingene. Bystyrets kontor er faglig sekretariat for Klagenemnden når det gjelderklager over vedtak som er gjort av byrådet eller byrådsavdelingene.
Laster...