Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Bystyrets administrasjon

Bystyrets administrasjon består av Bystyrets kontor, Byombudet, Kommunerevisjonen og Sekretariat for kontrollutvalget.

Bystyrets kontor

Bystyrets kontor skal betjene de politiske organer på bystyresiden. De viktigste organene er Bystyret, bystyrekomiteene, Ungdommens bystyre Forretningsutvalget, Valgstyret, og Klagenemnden. Bystyrets kontor er direkte underlagt ordføreren og bystyret.

Historikk
Frem til 26. juni 2000 het kontoret Bergen formannsskapskontor. Fra og med innføringen av parlamentarisk styringsform i Bergen kommune skiftet kontoret navn til Bystyrets sekretariat 27. juni 2000. Fra og med 1. januar 2002 fikk kontoret sitt nåværende navn; Bystyrets kontor.

Byombydet

Byombudet skal påse at det i den kommunale forvaltning ikke blir gjort feil eller urett mot den enkelte innbygger. En stor del av arbeidet til byombudet består i å gi informasjon, råd og veiledning til de som henvender seg. Henvendelsene gjelder både klager på kommunens saksbehandling av enkeltsaker og forespørsel av mer generell karakter.

Historikk

  • Byombudet ble opprettet i 1993.
  • Eldreombudet ble opprettet i 1997 og lagt ned 31.12.2002.
  • Ombudet for barn og unge ble opprettet 01.01.2000 og lagt ned 31.12.2002

Sekretariat for kontrollutvalget

Sekretariat for kontrollutvalget er lokalisert ved Bystyrets kontor. Kontrollutvalget står for det løpende tilsynet med alle de deler av kommunens virksomhet som faller inn under kommunen som juridisk person. Dette omfatter alle andre organer enn bystyret selv, herunder ordføreren, byrådet og alle andre politiske utvalg, administrasjonen og kommunale foretak. Kontrollutvalgets oppgaver er formulert i kommuneloven.

Byrådet

Byrådet leder kommunens administrasjon. Byrådet består av én byrådsleder og seks byråder som leder hver sin byrådsavdeling i kommunen.

Byrådet har muligheten til å fatte beslutninger som påvirker store deler av kommunens virksomhet; blant annet har byrådet økonomi-, personal- og fagfullmakter. Fullmaktene er i stor grad delegert videre til administrasjonen.

Byrådsavdelinger

Byrådsavdelingene kalles ofte sentraladministrasjonen. Byrådsavdelingene skal være et støtteapparat for den politiske ledelsen og sørge for at byrådets politikk blir iverksatt. De har også ansvar for underliggende seksjoner, etater/fagavdelinger, resultatenheter og virksomheter hvor kommunen er eier.

Byrådsavdelingene ledes av en kommunaldirektør, og kommunen har følgende byrådsavdelinger:

  • Byrådsleders avdeling
  • Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø
  • Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke
  • Byrådsavdeling for barnehage og skole
  • Byrådsavdeling for helse og omsorg
  • Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing
  • Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

Seksjoner og kontor

Byrådsavdelingene deles inn i mindre enheter, og disse kalles seksjoner og i enkelte tilfeller kontor.

Etater/fagavdelinger

Etatene er underlagt byrådet og skal gi faglige vurderinger og sørge for den daglige driften innen sitt spesialområde. Byråden kan instruere etatene gjennom sin byrådsavdeling, men er ikke direkte ansvarlig for etatene overfor Bystyret. Virksomheter som er tjenesteytende, omfatter hele byen eller har et særskilt fagansvar, organiseres ofte som etater eller fagavdelinger.

Resultatenheter

Bydelsadministrasjonene ble lagt ned 30. juni 2004. Med den nye organisasjonsstrukturen i Bergen kommune som ble innført 1. juli 2004, har lederne av resultatenhetene fått økt myndighet og ansvar. Resultatenhetene utgjør nå kjernevirksomheten i kommunen. En resultatenhet kan bestå av flere tjenestesteder.

Resultatenhetslederne har fått vide fullmakter og et selvstendig økonomiansvar, herunder følger ansvar for drift av tjenestene, ansvar for kvalitet på tjenestene samt et arbeidsgiveransvar i forhold til medarbeiderne. Resultatenhetslederne rapporterer til kommunaldirektørene innenfor sitt virkeområde.

Virksomheter med kommunalt eierskap

Aksjeselskap, kommunale foretak, interkommunale selskap, interkommunalt samarbeid, stiftelser, medlemslag og uformelle samarbeid er virksomheter med forskjellige typer kommunalt eierskap / deltakelse.

Laster...